La vita bene spesa lunga è.
Leonardo da Vinci


Tutta l'arte è completamente inutile.
<